Reklamacje

Czas na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi: 2 lata

Opis procedury reklamacyjnej:
 
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: sklep@seol-cosmetics.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: 
 
SEOL Cosmetics (Hala Seltre)
ul. Strefowa 16B
42-202 Częstochowa
 
Formularz reklamacyjny wysyłamy na życzenie klienta. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania razem z towarem w prawidłowej postaci.
 
4.Odpowiedź na reklamację wysyłamy na podany przez Kupującego adres e-mail.
 
5.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.